MAV_0915 MAV_0918 Chennai Photo Biennale -0922 Chennai Photo Biennale -0923
Chennai Photo Biennale -0928 Chennai Photo Biennale -0930 Chennai Photo Biennale -0931 Chennai Photo Biennale -0932
Chennai Photo Biennale -0937 Chennai Photo Biennale -0938 Chennai Photo Biennale -0941 Chennai Photo Biennale -0942 Chennai Photo Biennale -0944 Chennai Photo Biennale -0947 Chennai Photo Biennale -0949 Chennai Photo Biennale -0951 Chennai Photo Biennale -0952 Chennai Photo Biennale -0954 Chennai Photo Biennale -0956 Chennai Photo Biennale -0958 Chennai Photo Biennale -0968
Chennai Photo Biennale -0980 Chennai Photo Biennale -0983 Chennai Photo Biennale -9701

Photos by Maveeran Somasundaram